ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Cm

Relativna atomska masa: [247]

Engleski: Curium
Francuski: Curium
Hrvatski: Kurij
Njemacki: Curium
Talijanski: Curio
Spanjolski: Curio

Atomski broj: 96
Skupina: 3
Perioda: 7
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1944 Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso (US)
Kurij su 1944. godine otkrili Glenn T. Seaborg, Ralph A. James i Albert Ghiorso (US). Ime je dobio u cast Pierra (1859.-1906.) i Marie (1867.-1934.) Curie. To je sintetski radioaktivni srebrni metal. Otporan je na alkalije. Reagira s kiselinama, kisikom i vodenom parom. Kurij je toliko radioaktivan da svijetli u mraku. Kurij nastaje u nuklearnim reaktorima bombardiranjem plutonija-239 s alfa cesticama ili americija-241 s neutronima.
Elektronska konfiguracija: [Rn] 5f7 6d1 7s2
Oksidacijski broj: +3
Atomski radijus: 174 pm

Elektronegativnost: -
Toplinska vodljivost: - W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): - microOhm cm

Temperatura taljenja: 1345 oC
Temperatura vrenja: - oC

Toplina taljenja: - kJ/mol
Toplina isparavanja: - kJ/mol
Toplina atomiziranja: 382 kJ/mol

95Am <= 96Cm => 97Bk


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.